Ogłoszenie – konkurs na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku

Informujemy, że American School of Wrocław zostało wyłonione w konkursie na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku na rok 2016/2017. Zakres opieki obejmuje: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;  prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, według programu zajęć odpowiednio opracowanego dla różnych grup wiekowych; współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka; zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami; zapewnianie opieki przez personel o właściwych kwalifikacjach oraz liczby godzin określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Oferowanych miejsc dofinansowanych: 81. Na chwilę obecną brak wolnych miejsc. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc na stronie pojawi się protokół do pobrania. Kwota finansowania/współfinansowania przez Gminę Wrocław usługi opieki sprawowanej w formie żłobka wynosi 2,85 zł brutto za godzinę opieki sprawowanej nad 1 dzieckiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie. Zasady Rekrutacji: Do rekrutacji przystępują dzieci mające ukończone co najmniej 20 tygodni,  mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia; dziecko rodzica/prawnego opiekuna, które aktualnie korzysta z miejsca finansowanego/współfinansowanego przez Gminę (w żłobku publicznym lub niepublicznym) lub zostało przyjęte do żłobka na rok 2016/2017 na miejsce finansowane/współfinansowane nie może brać udziału w rekrutacji; rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych; liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku; punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy: zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia, dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść wniosku, w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego żłobka, komisja rekrutacyjna wybierze dziecko, którego miejsce zamieszkania lub miejsce pracy rodzica jest najbliżej tego żłobka. Dane kontaktowe do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia , 50 – 032 Wrocław: tel: 71 777 86 99; e-mail: wzd@um.wroc.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.