ASW – szkoła nowoczesna i przyjazna

Projekt w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: 10 Edukacja dla działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, dla poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF
INFORMACJE O PROJEKCIE “ASW - szkoła nowoczesna i przyjazna”

Cel główny projektu: wzrost kompetencji kluczowych 52 uczniów i zdobycie kwalifikacji i/kompetencji przez 16 nauczycieli dzięki przeprowadzeniu zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć z logopedą dla 64 uczniów,przeprowadzeniu szkoleń i studiów podyplomowych dla 16 nauczycieli oraz wyposażeniu pracowni przedmiotowych. Celem projektu jest również podniesienie jakości nauczania w Prywatnej Szkole Podstawowej American School of Wrocław. Dzięki zakupowi wyposażenia pracowni przedmiotowych i internetowej, zorganizowaniu zajęć dodatkowych oraz dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów,terapii logopedycznej uczniów u których zdiagnozowano taką potrzebę oraz szkolenia kadry nauczycielskiej, poziom nauczania w szkole niewątpliwie się podniesie.Umożliwi to również bardziej indywidualną i nowoczesną pracę z uczniem, tak by wydobyć z niego wszystkie talenty. W przyszłości umożliwi to absolwentom szkoły zdobycie pracy zgodnej z ich zainteresowaniami i kwalifikacjami.W ramach projektu kształtowane będzie szereg kompetencji między innymi porozumiewanie się w języku polskim jako obcym, języku obcym- języku angielskim, języku hiszpańskim i języku niemieckim,kompetencje przyrodniczo- matematyczne, informatyczne, uczestnictwo w szeregu zajęć dodatkowych i zajęciach wyrównawczo-kompensacyjnych oraz terapia  logopedyczna.

Cel szczegółowy osi priorytetowej: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Cel ten będzie realizowany  poprzez zadania,które polegały będą na zorganizowaniu dla uczniów zajęć z zakresu kształtowania kompetencji cyfrowych, kompetencji kluczowych w zakresie posługiwania się językiem obcym,stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego.

Realizacja projektu prowadzona jest na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych. Przeprowadzona diagnoza  potwierdza konieczność interwencji i podjęcia działań na rzecz poprawy jakości edukacji  ogólnej i podjęcia działań w zakresie możliwości jakie daje Szczegółowy Opis Osi  Priorytetowych 10 Edukacja.

Całkowita wartość projektu: 409 261,25 zł
Kwota dofinansowania: 388 796,25 zł

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “ASW – szkoła nowoczesna i przyjazna”.
HARMONOGRAM PROJEKTU